Project Server מספק כלים חזקים לבניית דו”חות ברמת מורכבות שונה. החל ממידע אודות הפרויקט הבדיד ועד מידע חוצה פרויקטים וחוצה ארגון.

רוב הדו”חות מוגדרים באמצעות אקסל שחובר לבסיס הנתונים של ה-Project Server ובכך ניתן לבנות דו”חות מורכבים בפשטות.

בדו”חות ניתן להציג גרפים, שעונים, מדדים, טבלאות ועוד.
ישנם דו”חות מסויימים שרמת המורכבות בהם לא מאפשרת לייצר אותם באמצעות האקסל והם ידרשו פיתוח.

 

להלן מספר דוגמאות לדו”חות שניתן לייצר באמצעות אקסל וחיבורו לבסיס הנתונים של ה-Project Server (ללא צורך בפיתוח):

שם הדו”ח: הקצאת משאבים, משולב גרף עמודות וקווים
מטרת הדו”ח: ניטור הקצאת משאבים מרובים בהשוואה לזמינות שלהם.

 

הקצאת משאבים, משולב גרף עמודות וקווים

שם הדו”ח: הקצאת משאב בודד
מטרת הדו”ח: ניטור הקצאת משאב יחיד בהשוואה לזמינות שלו

 

הקצאת משאב בודד

שם הדו”ח: דו”ח סטטוס
מטרת הדו”ח:
בקרה על הפרויקט עבור פעילויות נבחרות

דוח סטטוס

שם הדו”ח: ניהול Buffers
מטרת הדו”ח:
ניהול ובקרת ה-Bufferr בפרויקט

 

ניהול Buffers

שם הדו”ח: פעילויות בשבוע הקרוב על כלל המשאבים

מטרת הדו”ח: הצגת הפעילויות השבועיות של מחלקה לפי פרויקטים

 

פעילויות בשבוע הקרוב על כלל המשאבים

שם הדו”ח: גרף אודות פרויקט
מטרת הדו”ח:
הצגת תאריך סיום, עבודה בפועל ועבודה נותרת עבור כל פרויקט

 

גרף אודות פרויקט

שם הדו”ח: Burn down Chart
מטרת הדו”ח:
השוואת תכנון מול ביצוע

 

Burn down Chart

כך נראה פרויקט שמאחר בלוחות הזמנים. ניתן לראות שהקו האדום יפגוש את ציר הX  בנקודת זמן רחוקה הרבה יותר מהקו הכחול ולפי זה
ניתן כבר להיערך לתחזית שונה מול הלקוח לגבי תאריך השחרור של המוצר.

 

שם הדו”ח: Milestone Trend
מטרת הדו”ח:
שיקוף הדחיות של אבני הדרך בהשוואה לשבועות קודמים

 

Milestone Trend