Status Manager:

הוא מנהל הפעילות שאליו מגיעים דיווחי ההתקדמות מהמשאבים.

המטרה:

טיפול במצב בו קיימים מספר מנהלים שמקבלים דיווח באותו פרויקט.

הדרך:

1) כניסה לפרויקט על ידי אותו משתמש שמעוניין להגדיר את עצמו כ-Status Manager  (תלוי הרשאות).

2) הוספת עמודת Status Manager:

2.1) לחיצה על Insert Column

2.2) בחירה בStatus Manager מתוך הרשימה

status manager

3) הוספת שם ה-Status Manager לפחות לפעילות אחת שאיננה ערסל

4) שמירת הפרויקט

בפתיחה מחודשת של הפרויקט שמו יופיע ברשימת הגלילה תחת עמודת Status Manager.

שימו לב:

השמות שיופיעו בעמודה זו הם שמות של אותם אנשים שפרסמו בעבר את הפרויקט.